Playlist Gesamt | Auf-/Absteiger | Specials | Moderatoren-Ecke
<2013 | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | 2015>
Gesamte 2014 Playlist | Songs pro | Anime-Protokoll | Newcomer-Protokoll

31.12.2014 (X)

20 - 02 Uhr (MI/DO)
Erik
Daniel
Lucas
Gerd
(Nicole)

26.12.2014 (G2)

17 - 20 Uhr
Erik
Nicole
 
 
 

19.12.2014 (G1)

17 - 19 Uhr
Erik
Marlon
 
 
 

12.12.2014 (G2)

17 - 19 Uhr
Erik
Lasse
 
 
 

05.12.2014 (G1)

18 - 19 Uhr
Erik
Lasse
Daniel
 
 

© 2019 KJR